Algemene voorwaarden voor verhuurA.        Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
EPF: Euro Property Fund S.A. een naamloze vennootschap welke onroerend goed in Spanje bezit, gevestigd in Villajoyosa, Alicante, Spanje met officieel fiscaal nummer: A53166120.
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis van EPF huurt of wenst te gaan huren.
Medehuurder: degene die samen met Huurder in het vakantiehuis verblijft.
Beheerder: degene die namens EPF taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.
Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een vakantiehuis huurt.
Derden: iedere andere (rechts)persoon, niet zijnde EPF of Huurder.
Verhuurder: EPF Euro Property Fund S.A. gevestigd te Villajoyosa Alicante, Verhuurder van het vakantiehuis.
Boeking: een door EPF geaccepteerde reservering van een vakantiehuis.
Vakantiehuis: een huis dat als vakantie accommodatie door EPF ter verhuur wordt aangeboden, uitsluitend om te worden gebruik als vakantie accommodatie.
Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantie accommodatie
Voucher: De ticket waarin de reservering vermeld staat met het verblijfsrecht tot het vakantiehuis gedurende de in de voucher vermelde periode.

B.        Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van EPF. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de directie van EPF schriftelijk zijn bevestigd.

C.        Herroepingsrecht
EPF wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door EPF geleverd.

D.        Inventaris
Deze huurovereenkomst betreft de huur van een vakantiehuis met daarbij behorende inventaris, welke inventaris in bijlage 1 is gespecificeerd. De inventarislijst dient direct na aankomst gecontroleerd te worden en indien zaken genoemd op deze inventarislijst ontbreken of beschadigd zijn, moeten deze zaken binnen 24 uur na aankomst, bij voorkeur schriftelijk (e-mail) aan de verhuurder gemeld worden. Niet melding binnen genoemde tijd betekent dat de Huurder akkoord is met de compleetheid en goede conditie van de inventaris. Controleer daarom direct bij het betrekken van het vakantiehuis op compleetheid van de inventaris en op eventuele schade en meldt eventuele schade of ontbrekende zaken direct.

E.        Gebruik
 Het vakantiehuis mag worden gebruikt door maximaal 8 volwassen personen en kinderen ouder dan twee jaar. Kinderen jonger dan 2 jaar verblijven gratis.
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of in gebruik te geven. Het vakantiehuis is niet bestemd om voor langere termijn te huren en mag alleen als vakantiehuis gebruikt worden gedurende de overeengekomen periode.
Huisdieren zijn niet toegestaan, maar indien wel toestemming is verleend en de extra kosten hiervoor betaald zijn, dan gelden de volgende bepalingen:
•        Huisdieren zijn niet toegestaan op meubelen, zoals bedden en banken en in het zwembad
•        Alle huisdieren dienen bij te zijn met vaccinaties zoals hondsdolheid
•        Alle huisdieren dienen een aantal dagen voor aankomst behandeld te zijn tegen vlooien en tekenbeten. Wij raden u aan uw huisdieren te behandelen tegen de lysmenosia mug.
De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekten of verwondingen die mensen of huisdieren oplopen tijdens hun verblijf in de vakantiewoning. Kinderen die niet kunnen zwemmen zijn niet toegestaan in het zwembad, ook volwassenen en kinderen die wel kunnen zwemmen dienen zich bewust te zijn van mogelijke gezondheidsrisico’s en het risico van ongelukken.
De in het huis aanwezige sierhaard is ongeventileerd en wordt gestookt met bio-ethenol. Het is VERBODEN papier, hout of andere brandbare materialen in de haard te gooien. Bio-ethenol is gevaarlijk bij verkeerd gebruik, zoals morsen van de vloeistof of aansteken van de vloeistof als de haard of vloeistof nog maar enigszins warm is.
Verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes, die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom het vakantiehuis. Verhuurder is tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.
Ook is verhuurder niet verantwoordelijk voor calamiteiten in welke vorm dan ook, die het verblijf van huurder zouden kunnen veronaangenamen, waaronder begrepen het buiten werking raken van technische apparatuur, nutsvoorzieningen of andere voorzieningen in en rond het vakantiehuis.
Door deze reservering te accepteren is overeengekomen, dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van het vakantiehuis erkennen.

F.        Prijzen
Prijzen zijn inclusief BTW  maar exclusief annulerings- en reisverzekering, schadeverzekering en eventuele bijkomende kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.
De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van EPF <http://www.casa.direct/>.

G.        Betaling
EPF heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huurovereenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van EPF op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat EPF tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

De klant ontvangt na het plaatsen van een reservering een bevestiging van EPF: de boeking.
Na ontvangst van deze boeking, is een onmiddellijke aanbetaling van minimaal 30% van de totale kosten van de reissom aan EPF verschuldigd.

De resterende reissom dient uiterlijk 60 dagen voor vertrek betaald te worden. Ook een borg, wordt op dat moment geïncasseerd. Indien in twee termijnen betaald wordt, dan wordt een week voor het verstrijken van de tweede termijn een herinnering gestuurd. Het niet ontvangen van deze herinnering is geen excuus voor niet of te laat betalen. In geval van een vertrek voor de reis binnen een termijn van 60 dagen, moet de gehele betaling in één keer worden voldaan.

Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van EPF. Indien de te betalen bedragen niet volledig zijn betaald, zelfs niet na een betalingsherinnering, dan heeft EPF het recht de reisovereenkomst op te heffen en een schadevergoeding te berekenen overeenkomstig de annuleringsclausule.

De opheffing van de overeenkomst houdt in dat EPF de overeenkomst zal terugtrekken en het vakantiehuis vrij zal geven voor andere klanten om het betreffende vakantiehuis te reserveren. Dit houdt in dat EPF geen enkele garantie meer zal geven dat het huis, ook in geval van een te late betaling, nog beschikbaar zal zijn.
De klant kan zich er niet op beroepen dat een te late betaling recht geeft op de reservering van het vakantiehuis en neemt dus het risico dat het vakantiehuis niet meer beschikbaar is en de boeking / reservering als geannuleerd wordt beschouwd.

Zodra EPF het volledige bedrag van de klant heeft ontvangen, zal EPF de klant de voucher en eventuele andere reisbescheiden toesturen.
Prijsverschillen als gevolg van wisselkoersverschillen komen voor rekening van de gast. Alle prijzen zijn in Euro’s en dienen in Euro’s netto betaald te worden.

H.        Waarborgsom
De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als geannuleerd worden beschouwd!
De borgsom dient voor aankomst op het verblijfsadres, aan de verhuurder van het vakantiehuis te worden voldaan. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service- en schoonmaakkosten en extra energiekosten afgerekend, waarbij tevens eventueel geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend worden, alsmede ontstane boetes, overige bestelde diensten, of kosten wegens ontruiming en het restant van de borgsom aan de Huurder terug betaald wordt. Indien in enig geval de waarborgsom onvoldoende is, zal huurder terstond het ontbrekende bedrag aan verhuurder op eerste verzoek betalen.  EPF streeft er naar om het restant van de borgsom terug te betalen binnen 14 dagen na het einde van het verblijf.

I.        Rechten en verplichtingen van Verhuurder
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. Verhuurder dient de kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken, die niet aan huurder te wijten zijn te betalen en voor snelle reparatie of vervanging te zorgen. Indien zich dergelijke gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Alleen eventuele door huurder gemaakte kosten, gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van verhuurder, zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald. Indien verhuurder haar verplichtingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden of in de huurovereenkomst niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming of in gebreke daarvan gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde huur te eisen en de huurovereenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt nadat de huurperiode verstreken is en huurder volledig gebruik heeft gemaakt van het vakantiehuis.

J.        Rechten en verplichtingen van Huurder
De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op de voucher anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 20.00 uur bij de Beheerder bij het vakantiehuis in ontvangst te nemen.  Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de Beheerder zelf een afspraak te maken, waarbij het gebruik van een gecodeerde sleutelkluis mogelijk is.

De Huurder dient, tenzij op de voucher anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben ontruimd.

EPF is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.
Bij vertrek op een later tijdstip dan op de voucher is aangegeven kan verhuurder aan huurder een extra huurbedrag per dag of dagdeel en eventuele gevolgschade doorberekenen.

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door EPF of de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. Overlast door gebruik van alcoholische drank, geluidsoverlast, onjuist gebruik van inventaris, groepsvorming en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst zonder terugbetaling van de huursom en met eventuele doorbelasting van een schadebedrag.

De Huurder garandeert dat de informatie die bij het boeken is verstrekt juist en volledig is. Het niet volledig of onjuist verstrekken van informatie kan leiden tot het annuleren of beëindigen van de huurovereenkomst

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Verhuurder of de Beheerder te worden gemeld.

Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Verhuurder/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten en zonder afval of andere zaken. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.

De Verhuurder/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen.

Indien Verhuurder/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, danwel indien er goederen of zaken ontbreken, is Verhuurder/Beheerder gerechtigd om extra reinigingskosten, vervangingskosten of schadevergoedingen aan de Huurder in rekening te brengen.

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder (onder) lakens te gebruiken.

K.        Schade
Bij elke schade door verlies, inbeslagname of beschadiging van het verblijf, inventaris of toebehoren, treedt Huurder in overleg met Verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de Verhuurder.
Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten. Indien de schade gedekt wordt vanuit een opstal of inboedelverzekering van de Verhuurder, zal Verhuurder slechts het eigen risico aan Huurder belasten. De borgsom wordt in dergelijke gevallen vastgehouden, totdat de schade volledig is uitgekeerd door de verzekeraar.

L.        Verzekering
Huurder dient zelf een reisbagage / ongevallen / ziektekosten verzekering af te sluiten. Let svp op, dat bezittingen van huurder in het huis, die ten gevolge van inbraak of diefstal verloren gaan wel gedekt zijn bij uw eigen reisverzekering, maar niet bij de opstal inboedel verzekering van verhuurder.

M.        Annulering
De klant kan tot vóór de dag van aankomst te allen tijde de reis annuleren.
Bepalend voor de annulering is het moment van ontvangst van de annulering bij EPF.
De klant wordt aangeraden om schriftelijk te annuleren onder vermelding van naam van de Huurder en de periode.
Indien de klant zich terugtrekt uit de reisovereenkomst of niet deel wenst te nemen aan de reis, dan kan EPF compensatie berekenen voor de gederfde huur, administratiekosten en overige onkosten. Bij de berekening van de compensatie wordt rekening gehouden met de gereserveerde huur en het mogelijke gebruik van andere services van de reservering.

Het bedrag van de annuleringskosten bedraagt:
•        voor de annulering tot en met de 60 dagen voor de afgesproken aankomst: 0%  *.
•        voor de annulering van 59 tot en met 40 dagen voor aankomst: 30% van de reissom *.
•        In geval van annulering van 39 tot en met 29 dagen voor aankomst: 60% van de reissom *.
•        In geval van annulering van 28 tot en met 10 dagen voor aankomst 90% van de reissom *.
•        voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle prijs in rekening gebracht.
*  In aanvulling op de bovenstaande annuleringskosten dient de klant in geval van een annulering de administratiekosten van EUR 75,00 te betalen.

N.        Wijzigingen
In geval van veranderingen in de reisdatum, voor zover dit mogelijk is, berekent EPF de annuleringskosten volgens de vergoeding in bovenstaande clausule plus een vergoeding van EUR 75,00. EPF is niet verplicht om de gewenste wijzigingen uit te voeren.

O.        Vervangingen
De klant kan EPF verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon, die de rechten en plichten uit de reisovereenkomst overneemt. Hiertoe dient de klant dit tijdig aan EPF mede te delen, zodat de noodzakelijke wijzigingen gemaakt kunnen worden. EPF kan zich verzetten tegen de overname door deze andere persoon, indien deze derde niet voldoet aan vereisten voor deze reis of indien niet voldaan kan worden aan wettelijke regelingen of administratieve vereisten. Indien een andere persoon in plaats treed van de klant, dan zijn zowel deze persoon als de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens EPF voor de huursom en de ontstane meerkosten. Voor de wijzigingen van de naam van de persoon rekent EPF 75,- EUR plus EUR 35,00 per persoon die gewijzigd wordt.

P.        Klachten
De melding van een klacht kan telefonisch geschieden, op de in de voucher vermelde telefoonnummers.
Indien een klacht, na overleg met de Verhuurder/Beheerder en EPF, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan EPF te zenden.

Q.        Overmacht
Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst voor de niet benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

R.        Privacy
EPF zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

S.        Eindclausule
Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door EPF ingericht en EPF staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven (woon)oppervlakte  aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, afstanden, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijvingen.

Het is de Huurder volkomen duidelijk dat de vakantiewoning alleen bestemd is om te dienen als vakantieverblijf voor maximaal de overeengekomen periode. Huurder is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat bij niet opleveren door Huurder van de vakantiewoning aan het eind van de overeengekomen periode, ogenblikkelijk maatregelen genomen zullen worden om het vakantieverblijf te ontruimen. Alle kosten direct of indirect om een dergelijke ontruiming te realiseren zijn voor rekening van de huurder.

T.        Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst is Spaans recht van toepassing. Uitsluitend de Spaanse rechter in Alicante is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake een Spaanse toeristen geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

U.        Contactgegevens:

EPF Euro Property Fund S.A.
Avenida País Valencia 12 baja
03570 Villajoyosa Alicante
Tel: (kantooruren) 96 588 78 40

Beheerder:
Angelique Boulonois 654 354 680
Martin Boulonois 654 354 682

 

Related Post