Privacy
Privacyverklaring Casa Direct / EPF

Laatst gewijzigd: 16 juli 2021

Casa Direct is een website van EPF.

EPF neemt de bescherming van de privacy van haar gebruikers heel serieus. Dit Privacy beleid beschrijft op welke manieren wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u deze website gebruikt(hierna te noemen de Website).

In deze privacy verklaring gebruiken wij de termen “gebruikers” of “u” om te verwijzen naar u als een van de volgende soorten gebruikers van de EPF-diensten:

 • reizigers die via de Website zoeken naar een huur accommodatie (hierna te noemen: “Reizigers”),
 • eigenaars, verkopers, verhuurders of beheerders van accommodaties (hierna te noemen: “Eigenaars”) die via de Website een of meerdere accommodaties verhuren, of objecten verkopen;
 • personen of bedrijven die onroerend goed zoeken om te kopen (hierna te noemen kopers)
 • of andere personen die gebruik maken van de website.

Tenzij uitdrukkelijk anderszins gedefinieerd in het onderhavige beleid hebben de bewoordingen en zinnen die in dit beleid gebruikt worden dezelfde betekenis als in de Algemene voorwaarden.

Dit Privacy beleid is te allen tijde van toepassing wanneer u de Website gebruikt, met inbegrip van het aanbieden van of zoeken naar accommodaties, het gebruiken van tools of diensten op de Website, het posten van welke content dan ook, het versturen van (aan)vragen, en alle andere mogelijke handelingen op de Website.

Wie is EPF?

EPF staat voor de Naamloze Vennootschap naar Spaans recht Euro Property Fund S.A.

EPF is een medium waarmee Reizigers huuraccommodaties, of kopers onroerend goed objecten kunnen vinden.

In het onderhavige Privacy beleid wordt de term “EPF Group” gebruikt om te verwijzen naar EPF en al haar groepsmaatschappijen, waaronder de groepsmaatschappijen die deel uitmaken van de overkoepelende holding Grupo Boulonois S.L.

Deze Website is bedoeld voor gebruik door personen vanaf 18 jaar.

Wie verwerken uw persoonlijke gegevens?

Gegevens waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden (“persoonlijke gegevens”) zullen door ons verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt worden en worden doorgestuurd naar en verwerkt worden door ondernemingen in de EPF Group en derden partijen. Deze partijen kunnen onder meer betrokken zijn bij het beantwoorden van uw informatieverzoeken en het verstrekken van ondersteunende tools en diensten op de Website. Ze kunnen ons verder ook assisteren bij het op peil houden van de integriteit en beveiliging van de Website, zoals diensten voor betalingsverwerking, e-mails en berichtendiensten op de Website.

Wij kunnen ook van tijd tot tijd persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u verkrijgen via gelieerde entiteiten, zakenpartners en andere onafhankelijke externe bronnen en deze gegevens toevoegen aan onze accountinformatie. Onder gegevens die wij eventueel kunnen ontvangen vallen onder meer eerdere reizen en demografische informatie. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat deze verzameld, verzonden, opgeslagen en/of verwerkt zullen/kunnen worden.

Als u de diensten van EPF gebruikt om in contact te treden met andere partijen zal deze communicatie ook voor ons toegankelijk zijn en zulke communicatie valt ook onder het onderhavige beleid.

Onze website kan eventueel bepaalde informatie (waaronder persoonlijke gegevens) plaatselijk op uw apparaat verzamelen en opslaan door middel van uw browser en het tijdelijke geheugen. Dit kan onder meer van toepassing zijn op foto’s of objecten die u online hebt bekeken. Wij gebruiken deze informatie om onze website tijdens uw bezoek sneller te laten werken en om u bij uw volgende bezoek interessante objecten te kunnen laten zien.

Wij willen u erop wijzen dat informatie die u op de Website deelt eventueel door zoekmachines, zoals Google, “geïndexeerd” kunnen worden. Hierdoor kan het zijn dat deze gegevens online publiek toegankelijk worden. Wees daarom zeer voorzichtig met wat u deelt en plaats geen informatie waarvan u wilt dat deze privé blijft.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop derden, waaronder andere gebruikers, de informatie die u op openbare plekken op de Website plaatst of met andere gebruikers of derden deelt, gebruiken of vrijgeven.

De gegevens die wij verzamelen

Er zijn diverse moment waarop u informatie aan ons verstrekt/kunt verstrekken. Dit betreft onder meer informatie waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, adres, e-mail en creditcardgegevens.

Wij kunnen verder ook persoonlijke informatie van u ontvangen wanneer u financiële informatie voor het verwerken van betalingen verstrekt.

Als u gebruik maakt van sociale mediafuncties op onze Website kan de aanbieder van die sociale media ons informatie sturen overeenkomstig zijn eigen beleid. Die informatie betreft onder meer persoonlijke gegevens, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en alle andere informatie die u beschikbaar hebt gesteld. Wij willen u erop attent maken dat het mogelijk is dat vrienden die social media gebruiken en onze Website gebruiken via die social mediaplatforms informatie over u met ons gedeeld hebben. Indien u het doorgeven van deze informatie wilt voorkomen, kunt u de betreffende instellingen/voorkeuren van uw account bij deze andere sociale media bewerken.

Wij kunnen ook gegevens verzamelen via cookies, webbeacons of vergelijkbare internettechnologieën.

Wij gebruiken publiek toegankelijke gegevens om informatie die ons geleverd is te verifiëren en om

de EPF-activiteiten te beheren en uit te breiden. Om de door gebruikers gevraagde diensten te verlenen, indien van toepassing met voorafgaande toestemming van de gebruiker, welke te allen tijde kan worden ingetrokken verzamelen wij ook IP-adressen, identificatiekenmerken van uw mobiele apparaat, uw locatie, navigatie- en klikgegevens, het tijdstip waarop u de website bezoekt, accommodaties die u bekijkt, waar u naar zoekt, hoe lang u op de website bent, alsook andere informatie over uw online activiteiten. Als u ons verzoekt contact te maken met andere websites kunnen wij op die manier ook gegevens verzamelen. Wij verkrijgen gegevens van u doordat u uw persoonlijke gegevens invoert, door automatische gegevensverzameling over u tijdens uw gebruik van de Website, wanneer wij contact met u hebben, of via derden of hun websites. Gegevens die wij van derden kunnen ontvangen omvatten onder meer financiële informatie verkregen van onze betalingsverwerkers (deze informatie gebruiken wij om onze gegevens te actualiseren en fraude op te sporen en te voorkomen), informatie van uw mobiele provider wanneer u met een mobiel apparaat toegang tot de Website verkrijgt of informatie van derden, zoals social mediabedrijven of websites met reisrecensies.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Het voornaamste doel van onze gegevensvergaring is u de diensten te kunnen leveren waar u om gevraagd heeft, alsook de diensten die naar ons idee uw gebruik van de Website zullen optimaliseren. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de diensten die op de Website aangeboden worden of om aan door u gedane verzoeken te voldoen;
 • Om van tijd tot tijd contact met u op te nemen in verband met belangrijke gebruikers- of dienstverleningsupdates;
 • Om u andere berichten te sturen die nuttig zijn in de context van de dienst die wij op de Website verlenen;
 • Om gepersonaliseerde, doelgerichte of locatie gebaseerde inhoud, diensten en reclame van ons en derden aan te bieden met voorafgaande toestemming van de gebruiker, welke te allen tijde kan worden ingetrokken.;
 • Indien nodig om uw interesse te meten en onze producten, diensten en de Website te verbeteren;
 • Om via e-mail en social media reclame te maken voor diensten die met de Website samenhangen of aangeboden worden door de EPF Group, onze moederonderneming en haar ondernemingen en/of onze gelieerde entiteiten;

Hoe wij uw informatie delen of vrijgeven

Wij kunnen uw informatie delen of vrijgeven om ons beleid te handhaven, de rechten, eigendommen of veiligheid van de EPF Group, de Website en haar gebruikers te verdedigen en te beschermen, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of ten dienste van de nationale veiligheid, het algemeen belang of de rechtshandhaving in enig land waar de EPF Group ondernemingen of gelieerde entiteiten heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie vrijgeven om te voldoen aan een wettelijk verzoek van wethandhavingsinstanties of overheidsorganen (waaronder belastingdiensten). Wij kunnen ook informatie vrijgeven in geval van bestaande en geplande juridische procedures of om onze eigendommen, mensen, rechten of belangen te beschermen.

Wij delen uw gegevens met derden (waaronder aan de EPF Group gelieerde entiteiten) die ons helpen onze producten en diensten aan u te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die onze webservers hosten, onze data analyseren, ons marketingondersteuning bieden of de klantenservice voor hun rekening nemen. Deze bedrijven zullen toegang hebben tot het deel van uw persoonlijke gegevens dat zij nodig hebben om hun werk te doen, maar het is hen niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden aan te wenden.

Wij kunnen ook in de volgende gevallen uw persoonlijke gegevens delen:

 • Indien u aangeeft informatie te willen ontvangen over de mogelijkheden, producten of diensten van derden zullen wij uw contactgegevens aan deze derden doorgeven zodat zij contact met u op kunnen nemen;
 • Wanneer u op onze Website een profiel aanmaakt, kunnen andere gebruikers van onze Website eventueel de daar geplaatste informatie inkijken;
 • Bij alle content die u op de Website plaatst zullen wij de gebruikersnaam uit uw profiel weergeven;
 • Wij delen (delen van) uw gegevens met Eigenaars naar wie u via de Website een aanvraag verstuurt;
 • Wij delen (delen van) uw gegevens met andere gebruikers als u met hen zaken hebt gedaan of wellicht zaken gaat doen;
 • Wij kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven waarmee wij samenwerken om (een deel van) de advertenties van onze Eigenaars te kunnen tonen of op andere wijzen promotionele of andere diensten te leveren die met onze branche of de branches van de EPF Group te maken hebben. Dit heeft onder meer betrekking op de advertenties en foto’s die u eventueel op andere websites heeft geplaatst;
 • Wij delen uw gegevens met bevoegde belastingdiensten of andere overheidsinstanties die gerechtigd zijn belastingen te innen indien dit noodzakelijk is voor de betaling van belastingen door of namens Reizigers of Eigenaars aan belastingdiensten overeenkomstig onze algemene voorwaarden en onder andere aan de politie om te voldoen aan een wettig verzoek

Het kan zijn dat u toegang tot onze website hebt verkregen via een hyperlink op de website van een van onze handelspartners. In dat geval gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens en aankoopinformatie – waaronder uw gedragspatronen –met die handelspartner delen in overeenstemming onze contractuele relatie met die partner.

Nieuwsbrieven

Gebruikers kunnen zich abonneren op onze nieuwsbrief. Wij en de EPF Group kunnen van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven aanbieden om de diensten die wij of zij verlenen te verbeteren. Alle Gebruikers kunnen zich te allen tijde voor deze e-mailnieuwsbrieven afmelden.

Enquêtes

Wij kunnen van tijd tot tijd enquêtes afnemen om informatie over onze gebruikers te vergaren. Wij zullen gebruikers dan om input vragen om mogelijke functies en diensten te evalueren. Het staat u volledig vrij deel te nemen of niet deel te nemen. Wij gebruiken de informatie uit zulke enquêtes om onze diensten te verbeteren.

Aanvragen en andere elektronische communicatie

Reizigers kunnen via een Website aanvragen naar Eigenaars sturen en Reizigers en Eigenaars kunnen de tools op een Website gebruiken om met elkaar te communiceren. Als u op een Website een aanvraag naar een Eigenaar stuurt zullen uw naam en de andere gegevens die u verstrekt aan deze Eigenaar verschaft worden zodat deze op uw aanvraag kan reageren. Aanvragen via het EPF-systeem kunnen ook ingezien worden door onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers, die (delen van) de informatie kunnen gebruiken in de context van onze dienstverlening.

Als Reizigers en Eigenaars via een Website verder met elkaar communiceren zullen wij toegang tot die uitwisseling hebben en wij kunnen deze monitoren voor vertrouwens- en veiligheidsdoeleinden en voor het verlenen van onze diensten.

Als u aan zulke communicatie deelneemt en de andere partij opbelt kunt u verzocht worden om een telefoonnummer achter te laten. Let er goed op dat u via e-mail of de telefoon geen informatie meedeelt als u niet wilt dat de andere partij of EPF hierover kunnen beschikken. Dit betreft onder andere (maar is niet beperkt tot) creditcardinformatie en andere bankgegevens.

Het kan zijn dat wij van tijd tot tijd de e-mailservers van derden gebruiken om zulke communicatie te versturen en te volgen en om de communicatiepatronen te analyseren voor vertrouwens- en veiligheidsdoeleinden, alsook om andere informatie te verzamelen, zoals aanvragen en boekingen (alles geanonimiseerd) om ons meer inzicht in ons bedrijf te verschaffen. Ons systeem zal berichten niet oneindig bewaren en het kan zijn dat berichten na bezorging niet meer in te zien zijn. Het is daarom van groot belang dat u berichten die belangrijk voor u zijn uitprint – dit betreft bijvoorbeeld betalingsbewijzen of reserveringsbevestigingen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens nadat wij deze hebben verkregen?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde en/of onwettelijke verwerking en om het onopzettelijke verlies of de verwijdering en/of beschadiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Hoewel geen enkel computersysteem 100% veilig is zijn wij ervan overtuigd dat de maatregelen die in de Website geïntegreerd zijn onze blootstelling aan beveiligingsrisico’s afdekken tot een niveau dat passend is voor het type gegevens waarmee wij werken. Wij hebben veiligheidsmaatregelen geïnstalleerd om onze gebruikersdatabase te beschermen.

Toegang tot deze database is intern beperkt.

Individuele gebruikers moeten echter nog altijd:

 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang tot hun account krijgen;
 • Ervoor zorgen dat anderen geen gebruik van de Website maken wanneer het apparaat van de gebruiker ingelogd is (zoals wanneer u inlogt via een mobiele, wifi- of gedeelde verbinding);
 • Uitloggen of de Website afsluiten wanneer deze niet meer gebruikt wordt;
 • Indien van toepassing: wachtwoorden en andere toegangsinformatie geheim houden. Uw wachtwoord en inloggegevens zijn persoonlijk en moeten niet gedeeld worden met anderen of gebruikt worden om anderen toegang tot de Website te verschaffen. U moet een wachtwoord aanmaken dat u alleen voor onze Website gebruikt – gebruik niet hetzelfde wachtwoord als u voor een andere website of uw e-mailaccount gebruikt; en
 • Veilig omgaan met het internet en beveiligingsrisico’s vermijden. Bijvoorbeeld: als iemand uw e-mail of uw Facebookaccount heeft gehackt, kunnen anderen toegang tot uw account bij ons verkrijgen als u ons gegevens over deze accounts heeft verstrekt en/of als u via deze accounts toegang tot de Website verkrijgt. Indien uw e-mailaccount gehackt is kunnen anderen dit gebruiken om op onze Website een nieuw wachtwoord aan te vragen, waardoor zij toegang tot uw gebruikersaccount kunnen verkrijgen. Houd al uw accountgegevens altijd geheim. Als u denkt dat een van uw accounts gehackt is, moet u onmiddellijk uw wachtwoord en andere toegangsinformatie bij ons wijzigen en ervoor zorgen dat gehackte accounts zich geen toegang tot uw account bij ons kunnen verschaffen. Verder moet u ons onverwijld inlichten zodat wij u kunnen helpen uw account te beveiligen en eventueel anderen kunnen waarschuwen.

Wij willen u erop wijzen dat ondanks alle maatregelen die wij en de derden met wie wij samenwerken nemen, het internet in principe onveilig is. Hierdoor kan het zijn dat anderen uw privéberichten of gegevens illegaal onderscheppen.

Externe Links en sociale plug-ins

Indien een onderdeel van de Website u naar andere websites doorstuurt vallen die websites niet onder dit Privacy beleid. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van dergelijke andere websites door te lezen, om inzicht te krijgen in hun procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en onthullen van persoonlijke gegevens. Dit kan ook het geval zijn wanneer een deel van de Website gebruik maakt van sociale plug-ins van andere websites, zoals Facebook. Plug-ins zoals de “Vind-ik-leuk”-knop en “Reacties” van “Facebook” en “Facebook Connect” zijn te herkennen aan een van de logo’s van Facebook, zoals de “f” of het “duim”-icoontje; deze zijn in feite een klein stukje Facebook ingebed in de Website. Wanneer u op een webpagina komt die gebruikmaakt van deze plug-ins, verstuurt uw browser bepaalde informatie naar Facebook. Zoals het geval is bij andere websites die gebruikmaken van deze plug-ins hebben wij geen controle over deze gegevensuitwisseling. Voor meer informatie over de gegevens die Facebook ontvangt wanneer u een webpagina bezoekt met behulp van een van hun plug-ins, raden wij u aan om de hulpcentrumpagina van Facebook te bezoeken.

Wat zijn cookies, webbeacons en doorzichtige GIF’s en waarom zetten wij deze in?

Een “cookie” is een klein bestandje dat door sommige van onze webpagina’s op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij en/of geautoriseerde derden kunnen deze cookies aanwenden om het gebruik van de website te analyseren, onze diensten, content en reclames op gebruikers toe te spitsen, de impact van promotionele acties te meten en vertrouwen en veiligheid te bevorderen. De meeste transactionele websites op het internet gebruiken cookies ongeveer op dezelfde manier als wij dat op onze Website doen.

U kunt cookies verwijderen en de plaatsing van cookies van deze Website blokkeren, al zullen onderdelen van de Website dan niet meer (goed) functioneren. Wij willen open zijn over ons cookiegebruik. Ook als u alleen maar op onze Website rondkijkt zullen er automatisch bepaalde gegevens verzameld worden (zoals bijvoorbeeld informatie over uw computer en internetverbinding, het type en de versie van de browser die u gebruikt, informatie over uw besturingssysteem en platform en het tijdstip waarop u de Website bezoekt). Deze informatie zal iedere keer dat u de Website bezoekt verzameld worden en wordt ingezet voor de doeleinden die in het onderhavige Privacy beleid worden beschreven.

U kunt de informatie die door cookies van uw apparaat verzameld wordt beperken. Dit kunt u doorgaans relatief eenvoudig doen via uw browserinstellingen. Het beperken/uitschakelen van cookies kan: (a) uw gebruik van de Website ongunstig beïnvloeden (of zelfs helemaal onmogelijk maken; (b) een ongunstige invloed hebben op uw ervaring van onze Website en van andere websites die cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren of te personaliseren; en (c) betekenen dat de reclame die u getoond wordt niet op uw gebruik van onze en andere websites toegesneden is. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van zulke cookies, tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast.

Wij verzamelen en delen informatie betreffende het gebruik van de Website door Eigenaars en Gebruikers met een of meerdere externe trackingbedrijven om op die manier statistieken over gebruik op te stellen. Voor dit doeleinde maken bepaalde pagina’s op onze Website gebruik van elektronische afbeeldingen die in de paginacode zijn geplaatst. Deze afbeeldingen worden “pixel tags” genoemd (ook wel “doorzichtige GIF’s” of “webbeacons”) en dienen ongeveer hetzelfde doel als onze cookies.

Webbeacons worden gebruikt om het gebruikersverkeer van de ene naar de andere pagina te volgen en op die manier het gebruik van de website te optimaliseren. Onze externe advertentiepartners kunnen ook gebruikmaken van webbeacons om u te herkennen als u de Website bezoekt en om vast te stellen hoe u de Website hebt gevonden. Klik hier voor meer informatie over hoe dit werkt en om uit te vinden hoe u het gebruik van deze informatie door bedrijven kunt beperken.

Tonen van toegespitste advertenties/Uw keuzes

De advertenties die u ziet op onze website worden door ons of onze dienstverleners aangeboden. Maar wij staan ook derden toe om informatie over uw online activiteiten te verzamelen via cookies en andere technologieën. Deze derden betreffen onder meer (1) andere EPF Group-bedrijven en gelieerde entiteiten; (2) zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u een van hun advertenties op onze websites bekijkt of opent; en (3) reclamenetwerken, die informatie over uw interesses verzamelen wanneer u een van de advertenties die zij op meerdere websites op het internet plaatsen bekijkt of opent. De informatie die wordt verzameld door deze derden wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw eigenschappen, interesses of voorkeuren en om advertenties weer te geven op onze websites en op het internet, aangepast aan uw schijnbare interesses.

Wij willen u erop wijzen dat wij geen toegang hebben tot of controle hebben over cookies of andere technologieën van derden die informatie over uw interesses vergaren. Het informatiebeleid van deze derden valt niet onder het onderhavige Privacy beleid.

Hoe kan ik mijn gegevens corrigeren of bijwerken?

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om eerder verstrekte gegevens te wijzigen of aan te passen. Dit kunt u doet door een verzoek naar onze Klantenondersteuning te sturen of de betreffende gegevens via uw account bij te werken.

Hoe meld ik mij af voor het ontvangen van marketingcommunicatie?

U kunt u op de volgende manieren afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons:

 • Neem contact op met onze Klantenondersteuning;
 • Volg de aanwijzingen die u in ieder bericht en iedere nieuwsbrief kunt vinden;
 • Gebruik de Afmeldfunctie; of
 • Stuur ons een e-mail op het onderstaande adres.

Houd in gedachten dat het doorvoeren van de wijzigingen in uw voorkeuren enige tijd in beslag kan nemen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zo lang bewaren als noodzakelijk is voor de doeleinden waarmee u via de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Privacy beleid heeft ingestemd, of zo lang als vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Ook daarna kunnen wij bepaalde informatie die met uw account samenhangt blijven bewaren, bijvoorbeeld voor analytische doeleinden en voor de integriteit van onze archieven.

Websites van derden

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van of de content op die websites. Onze Website kan ook links bevatten naar de algemene voorwaarden en het privacy beleid van derden die tools of diensten voor de Website leveren. Wij vragen u daarom het privacy beleid van die websites of het beleid waar wij zelf naar linken goed door te lezen voordat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden of die websites gebruikt.

Wanneer is dit Privacy beleid voor het laatst bijgewerkt?

Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op de datum die hierboven vermeld staat. Het beleid trad op die datum in werking. Wij kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of te reageren op technologische verbeteringen, Website-updates en wijzigingen in de manieren waarop wij informatie verzamelen, delen en vrijgeven. Met de publicatie op de Website zal het nieuwe beleid automatisch van kracht worden. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om het meest recente Privacy beleid door te nemen. Wij adviseren u verder om dit Privacy beleid voor uzelf af te drukken en te bewaren.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Als u vragen heeft over dit Privacy beleid, het functioneren van deze website of uw gebruik van deze Website, kunt u contact met ons opnemen via onze Klantenondersteuning.

De gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die u via deze Website aan ons verstrekt is

EPF Euro Property Fund S.A.

Avenida País Valencia 12 baja,

03570 Villajoyosa, Alicante, Spanje

E-mail: info@casa.direct

Telefoon: +34   654354680 of 654354682 

Related Post